Home / Actualitate / 19 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

19 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

ROMÂNIA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

            Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Mai 2019, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al Județului Călărași și a situațiilor financiare la 31 decembrie 2018

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2019

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile aflate în domeniu public al județului și administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Consiliului Local Perișoru

4.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor spații din administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Direcției Județene de Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului Călărași

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 262/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 103/2008 pentru aprobarea Metodologiei–cadru privind vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului Călăraşi

7.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat la demisolul Centrului Județean pentru Cultură și Administrație Publică ”Barbu Știrbei” Călărași, aflat în domeniul public al județului Călărași

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor necesare asigurării operării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași pentru implementarea proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” în cadrul Programului Operațional Capacitate Umană 2014-2020, AP 4/PI 9.ii/OS 4.4/Servicii sociale pentru victimele violenței domestice și cofinanțarea acestuia

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Anunțului de participare pentru acordarea finanțărilor din bugetul propriu al județului Călărași pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, pe anul 2019

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 34/2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Călărași şi Direcţia Generală Anticorupţie

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora

13.Proiect de hotărâre privind respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate de Instituția Prefectului – Județul Călărași împotriva Hotărârilor Consiliului Județean Călărași nr. 258, nr. 259 și nr. 260 din 20.12.2018 și a Hotărârii Consiliul Județean Călărași nr. 14 din 21.02.2019

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență, consiliere, reprezentare juridică și apărarea intereselor Consiliului Județean Călărași în procesele având ca obiect anularea și suspendarea Hotărârilor Consiliului Județean Călărași nr. 59/29.03.2018 și nr. 273/20.12.2018

15.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași

17.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului “Dunării de Jos” Călăraşi

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

19.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

20.Diverse

 

                  PREŞEDINTE,                                                                           AVIZEAZĂ,

  1.   Vasile ILIUȚĂ                                                                SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                   Emil MUȘAT

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

VIDEO – Valentin Dumitru Deculescu este noul prefect al județului Călărași

Prin Hotărârea de Guvern nr. 346/2024, domnul Valentin Dumitru Deculescu a fost numit în funcția …