Home / Actualitate / 23 de PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

23 de PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

 Primarul Municipiului Călăraşi,

În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

           Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 28.11.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 69/24.04.2019 privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei de urbanism ,,Plan Urbanistic General al Municipiului Călăraşi şi Regulamentul local de urbanism aferent”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire hală cu pod rulant în prelungirea unei hale existente”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Bucureşti, nr. 162, număr cadastral 20852.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire corp atelier mecanic şi anexă tehnico-socială”, situat în municipiul Călăraşi, strada Ing. Coarnă Teodor, nr. 12, număr cadastral 24931.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii – ,,Înfiinţare Creşă în municipiul Călăraşi”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  –,,Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă, municipiul Călăraşi – Lot 2”.
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren cu suprafaţa de 6.116 mp situat în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 106, judeţul Călăraşi, din domeniul public al municipiului Călăraşi, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Tribunalului Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi a unor imobile situate în municipiul Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/27.03.2019, privind aprobarea Regulamentului de atribuire /licitaţie a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor tip A.N.L., situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea unei părţi a activităţii de salubrizare în municipiul Călăraşi, a modalităţii de atribuire şi a documentaţiei de atribuire a contractului.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 90 de zile a contractului de concesiune nr. 37691/16.10.2007, încheiat cu URBAN S.A. şi încheierea actului adiţional de prelungire.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului pe raza municipiului Călăraşi, pentru iarna 2019 – 20120.
 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2019.
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 49/29.03.2018 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călăraşi.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia plop Euramerican valorificată pe picior din aliniamentul Călăraşi – Chiciu.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al municipiului Călăraşi.
 19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași domnului doctor Pahomeanu Mihai.
 20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași domnului Stăncescu Ioan.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii -,,Reabilitare clădire publică-Victoriaˮ din municipiul Călăraşi
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Creşterea atractivităţii, siguranţei şi eficienţei transportului public în municipiul Călăraşi prin modernizarea acestui mod de transport” finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane inclusiv promovarea mobilităţii durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 23. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului municipiului Călăraşi, domnul Drăgulin Daniel Ştefan, în vederea exercitării atribuţiilor municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOAQUA” Călăraşi.

 

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

Nr. 1791                                                               Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călăraşi,                                         Secretarul general al municipiului,

Astăzi, 21.11.2019                                              Cs. jr. Sârbu Mărgărit

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

PROIECTUL NAȚIONAL ”GRĂDINA DE RELAXARE, LINIȘTE ȘI ÎNVĂȚARE”

Astăzi, 20 iunie 2024, s-a desfășurat Concursul „Cel mai mare traseu de artă tranzientă integrată”, activitate …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive