Home / Actualitate / 25 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020

25 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 18695 /20.11.2020;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile art. 27 alin.(11) și art. 38 alin. (21) și alin. (22) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 60/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 26 Noiembrie 2020, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

            1.Proiect de hotărâre privind predarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17504/05.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17505/05.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

            2.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, str. Berzei, nr. 11, Județul Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17396/04.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17397/04.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

3.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” prin Programul Operațional Infrastructura Mare, a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18451/18.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18452/18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al Județului Călărași la 30 septembrie 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17829/10.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17830/10.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019, în exercițiul bugetar 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18656/20.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18657/20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18663/20.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18664/20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

            7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18582/19.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18583/19.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 170/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în Grupul de lucru pentru implementarea și adaptarea Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18351/17.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18352/17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

9.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 183460/18.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18463/18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

            10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 183438/17.11.2020, raportul Secretarului General al Județului, nr. 18437/17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18684/20.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18686/20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

            12.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare din raza teritorială de competență a Consiliului Județean Călărași, Școala Gimnazială Specială nr. 1 Călărași, propusă pentru funcționarea în anul școlar 2021 – 2022, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18136/12.11.2020, raportul DDRRE, nr. 18137/12.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

13.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al județului Călărași, achiziționate în cadrul proiectului ”DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI”, cod SMIS 127058 către SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. POMPEI SAMARIAN” CĂLĂRAȘI, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18461/18.11.2020, raportul DDRRE, nr. 18462/18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

            14.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiție ”Reabilitarea drumului județean DJ403 între  DN31 (Mânăstirea) – Luica – DN4 (Șoldanu) – Radovanu (DJ411), km 0+000 – 34+800”, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18408/17.11.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 18409/17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea modalității de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al județului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18501/18.11.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 18502/18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18430/17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18431/17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

17.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de administrație aș Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18428/17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18429/17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

18.Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor pentru alegerea, organizarea și desfășurarea procedurii pentru contractarea serviciilor sociale acordate, de furnizorii privați acreditați, persoanelor cu dizabilități, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18434/17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18435/17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

19.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, în Complex de Servicii Sociale Perișoru și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18544/19.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18547/19.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

20.Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciilor sociale din structura Centrului de Servicii Sociale pentru Copil și Familie SERA Călărași din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași și aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18627/20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18628/20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

            21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18675/20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18676/20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

22.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de Funcții ale Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18649/20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18650/20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

            23.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18425/17.11.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 18426/17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18629/20.11.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 18630/20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

25.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 141/2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 186691/20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18692/20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

26.Diverse

 

Art. 2 (1) – Ședința ordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

(2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

               PREŞEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

  1.   Vasile ILIUȚĂ                                          SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                                             Aurel PARASCHIV

Nr. 738

Emisă la Călărași

Astăzi, 20.11.2020

Întocmit,

cons. Deliu Vetuța

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Sport

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

    Arhive