Home / Actualitate / Noi investiții la stadionul municipal din Călărași

Noi investiții la stadionul municipal din Călărași

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ŞI CONTROL ACCES LA STADIONUL CENTRAL ION COMŞA – COMPLEX SPORTIV MUNICIPAL DUNĂREA CǍLǍRAŞI ” – faza Studiu de fezabilitate (SF)

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința extraordinară din 20.06.2018,

Având în vedere:

– expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, înregistrată sub nr. 10712 din 19.06.2018;

– prevederile art. 7 alin. (7) şi art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sistem de supraveghere video şi control acces la Stadionul Central Ion Comşa – Complex Sportiv Municipal Dunărea Călăraşi” – faza Studiu de fezabilitate (SF).

(2) Datele de identificare ale obiectivului de investiţie sunt:

  1.               Amplasament: Municipiul Călărași, Județul Călăraşi, Bd. Republicii, nr. 39.
  2.             Valoarea investiţiei, conform Devizului general, este 465.657,97 lei fără T.V.A., din care C+M 260.452 lei.
  3.          Durata estimată a execuției: 30 zile.

            Art. 2. – Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, Direcția Tehnică şi Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administrație Publică, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

 

PREŞEDINTE,

  1. Vasile ILIUŢĂ                                                                                      AVIZEAZĂ,                                                                                                                                        

SecretarUL judeţului,             

                                                                                                                                      Emil MUŞAT

 

  

Nr.

Adoptată la Călăraşi

Astăzi  20.06.2018

 

 

 

Întocmit, redactat,

DIRECTOR EXECUTIV,

  1. Eduard GRAMA

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …