sâmbătă , 13 aprilie 2024
Home / Anunturi / Comunicat Primaria Calarasi / Primăria Municipiului Călărași anunță scoaterea la concurs a postului vacant de administrator public al municipiului

Primăria Municipiului Călărași anunță scoaterea la concurs a postului vacant de administrator public al municipiului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

                                                    ANUNŢ

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI ANUNȚĂ SCOATEREA LA

CONCURS A POSTULUI VACANT DE ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI

CONCURSUL VA AVEA LOC PE DATA DE 29.09.2016, ORELE 11,00  PROBA SCRISĂ  ȘI 04.10.2016 ORA 14,00 – INTERVIUL LA

SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

 

                                        CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • SĂ ÎNDEPLINEASCĂ CONDIŢIILE ART.3 H.G. NR.286/2011 PENTRU APROBAREA REGULAMENTUL – CADRU PRIVIND STABILIREA PRINCIPIILOR GENERALE DE OCUPARE A UNUI POST VACANT SAU TEMPORAR VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCŢIILOR CONTRACTUALE ŞI A CRITERIILOR DE PROMOVARE ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL  DIN SECTORUL  BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE ȘI CONDIȚIILE IMPUSE PRIN ANEXA NR.1 LA HCL NR.92/28.07.2016 ;
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfășurat activități de poliție politică, nu a semnat angajament sau note informative către fosta securitate.

 

CONDIȚII / CRITERII SPECIFICE

               – a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

       – b) vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 9 ani;

      – c) studii de masterat sau postuniversitare în domeniul managementului şi/sau administraţie publică, atestate corespunzătoare;

      – d) experiență în funcție de conducere minim 4 ani;

      – e) capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) – nivel mediu în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;

     – f) disponibilitate pentru program de lucru prelungit;

     – g) cunoştinţe de operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu;

    – h) aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, spirit de iniţiativă, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, de consiliere şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate;

     – i) experienţă în coordonarea unor proiecte de investiţii complexe pentru a demonstra capacitatea administrativă de a promova şi gestiona proiecte finanţate din surse bugetare şi din alte fonduri nerambursabile şi alte fonduri;

Candidaţii pentru această funcţie vor elabora şi depune un proiect de management cu referire la metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management, urmărind realizarea unui management strategic, unitar care să permită luarea deciziilor şi punerea lor în aplicare într-un timp scurt şi cu efecte benefice pentru cetăţeni.

 

 • CONCURSUL VA AVEA LOC PE DATA DE 29.09.2016, ORELE 11,00, LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPILUI CĂLĂRAŞI, SITUAT ÎN STRADA BUCUREŞTI NR.140 A.

 

       DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SE DEPUN LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI – BIROUL RESURSE UMANE SALARIZARE ÎNCEPÂND CU DATA DE 09.09.2016 ORELE 8,00 PÂNĂ PE DATA DE 22.09.2016 ORELE 16,30.

 

                       RELAȚII SUPLIMENTARE LA BIROUL RESURSE UMANE  SALARIZARE,  TELEFON  0242311005 INTERIOR 111.

 

                                                    PRIMAR

                                 DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

 

 

 

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metodologie   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Primăria Municipiului …