Home / Actualitate / Principii pentru buna derulare a achiziţiilor publice

Principii pentru buna derulare a achiziţiilor publice

 Principiile de nediscriminare, tratament egal, recu-noaștere reciprocă, transparență, proporționalitate și    asumarea răspunderii sunt obligatorii pentru toate deciziile adoptate în investiţiile şi achiziţiile publice conform legii. Ele au ca scop asigurarea respectării interesului public, maximizarea beneficiilor economice, financiare, sociale, de mediu ale achiziţiilor publice, asigurarea concurenței loiale și prevenirea corupţiei.

Nediscriminarea

Atribuirea contractelor publice trebuie să fie decisă în mod corect şi imparţial, iar fondurile bugetare să nu fie folosite pentru a oferi favoruri unor indivizi sau companii, ci pentru interesul public. Pentru a ajunge la acest rezultat, atât  condițiile de calificare și selecție pentru ofertanți, cât şi specificațiile tehnice și criteriile de selecție pentru contrac-tanți trebuie să fie întocmite astfel încât să permită partici-parea la achizițiile publice a tuturor operatorilor economici care pot să execute contractul. 

De exemplu, este considerată discriminatorie condiția  impusă ofertanților de a demonstra că pot livra produse în mai puțin de 24 de ore dacă autoritatea contractantă are nevoie de livrarea produselor în 7 zile, iar acest termen este înscris în contractul de achiziției. 

Tratamentul egal

În directă legătură cu principiul de nediscriminare, principi-ul tratamentului egal se referă la faptul că autoritatea con-tractantă trebuie să aplice regulile privind achizițiile publice în același mod pentru toți operatorii economici. De exem-plu, autoritatea contractantă nu poate să primească oferte după expirarea termenului limită, pentru niciun motiv.   

Dacă un ofertant semnalează că, din motive cauzate de   autoritate, termenul limită nu poate fi respectat, atunci autori-tatea este obligată să prelungească termenul pentru toți  ofertanții, nu doar pentru cei care au ridicat problema.

Recunoașterea reciprocă

În spiritul concurenței libere și loiale, în cadrul achizițiilor  publice atât autoritatea contractantă, cât și operatorii econo-mici trebuie să recunoască legitimitatea și calificările tuturor participanților, indiferent de forma lor și de țara din care    provin, mai ales în cadrul UE. Pentru a demonstra  respecta-rea standardelor de mediu ofertanții pot prezenta un certificat ISO privind sistemul de management de mediu, dar autorita-tea este obligată să accepte și alte certificate echivalente.

Transparenţa

Transparenţa presupune ca toate documentele și deciziile legate de achiziția publică să fie accesibile publicului larg sau cel puţin monitorilor externi, astfel încât procesele şi deciziile să poată fi monitorizate şi discutate de actorii interesanți. Prin urmare este esenţial ca transparenţa să fie asigurată din  etapa de planificare, pentru ca fiecare pas din lanţul decizio-nal să poată fi urmărit şi monitorizat de entităţi independente.

Proporționalitatea

Este absolut necesar ca etapele din caietul de sarcini să  reflecte valoarea şi complexitatea bunurilor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiei respective. Procedurile pentru achiziţiile cu valoare mică sunt simple şi rapide, dar aceasta nu trebuie să se realizeze în detrimentul integrităţii, echităţii sau       transparenţei. Pe măsură ce valoarea contractată şi comple-xitatea achiziţiei cresc, se solicită mai mult timp şi reguli  complexe pentru a se asigura faptul că toţi paşii procedurii se desfăşoară corect şi complet și pot fi monitorizați și controlați. 

Asumarea răspunderii

Instituţiile publice pe de-o parte, respectiv agenții economici și reprezentanții lor, pe de alta parte, trebuie să își asume și să răspundă pentru deciziile şi acţiunile din aria lor de responsabilitate pe perioada procesului de achiziție și de execuţia corectă şi completă a sarcinilor prevăzute prin contractul de achiziție publică. 

Institutul pentru Politici Publice

Str. Alexandrina nr. 19  

București, România

Telefon și Fax +4 021 212 31 26

office@ipp.ro

http://www.ipp.ro/

www.facebook.com/@InstitutulPoliticiPublice

 

Transparency International România

Bld.Gh.Magheru nr. 28-30,  etaj 3, 

010044 București, România

Tel: +4 031 6606 000/Fax +4 031 6606 006

office@transparency.org.ro

www.transparency.org.ro/

www.facebook.com/transparencyRO

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

PROIECTUL NAȚIONAL ”GRĂDINA DE RELAXARE, LINIȘTE ȘI ÎNVĂȚARE”

Astăzi, 20 iunie 2024, s-a desfășurat Concursul „Cel mai mare traseu de artă tranzientă integrată”, activitate …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive