Home / Actualitate / Programul Start-Up Nation 2022 urmează să se deschidă în 19 iulie – anunț oficial al ministrului Antreprenoriatului

Programul Start-Up Nation 2022 urmează să se deschidă în 19 iulie – anunț oficial al ministrului Antreprenoriatului

Programul Start-Up Nation 2022, prin care firmele noi vor putea primi fonduri nerambursabile de la stat de până la 200.000 de lei fiecare, urmează să se deschidă în data de 19 iulie 2022 , a anunțat, marți, oficial, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, într-o conferință de presă, la Guvern.

Cu probabilitate de 99%, programul va fi lansat pe 19 iulie, a precizat ministrul. MAT mai aștreaptă de la STS să termine anumite teste la sistemul electronic.

Înscrierile se vor face pe portalul de granturi IMM Recover. Sesiunea de depunere a planurilor de afaceri va fi deschisă 30 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere și până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului, conform procedurii de implementare.

Înainte de sesiunea de înscrieri propriu-zisă, solicitanții vor avea nevoie să-și creeze, pe portalul electronic, profil, user și parolă, pentru a putea apoi completeze formularul electronic de înscriere în vederea obținerii finanțării.

Pentru Start-Up Nation 2022, bugetul alocat schemei de minimis, aprobat prin Legea nr. 317/2021, este de 520.031.000 lei, din care:

 •      500.000.000 lei pentru Pilonul I Start-up Nation România – credite de angajament.
 •     20.031.000 lei pentru Pilonul II Start-up Nation Diaspora – credite bugetare (de plată).

În plus, ministerul va cere la rectificarea bugetară pe anul 2022 bani în plus, pentru a  ajunge cu bugetul total la 2,2 miliarde de lei, din care 2 miliarde pentru partea națională și 200 de milioane de lei pentru antreprenorii care vin din diaspora, pentru ediția 2022 a programului. Acest buget va fi în principal de angajament, să permită semnarea contractelor, pentru plăți fiind nevoie ulterior de noi alocări (credite bugetare). Prima rectificare bugetară a anului 2022 este preconizată la începutul lunii august 2022.

Aplicanții NU vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni ai programului.

Prin intermediul programului Start-up Nation România, antreprenorii vor putea beneficia de granturi pentru IMM-urile înființate începând cu data de 1 ianuarie 2020, în condițiile prevăzute în procedura de implementare. Cererile vor fi finanțate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

 •      Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
 •     Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Așadar, viitorii beneficiari vor trebui să asigire din resurse proprii o contribuție de minimum 5% din cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din proiect. De asemenea, beneficiarii selectați la finanțare vor face cheltuielile din resurse proprii după care statul le va deconta cheltuielile eligibile. Cofinanțarea va juca un rol important spre deosebire de ediția precedentă a SUN, când numărul locurilor de muncă nou-create a făcut diferența.

Decontarea cheltuielilor eligibile se  va face într-o singură tranșă, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor aferente facturilor transmise. Dacă nu se respectă procentele aferente criteriilor selectate la înscriere pentru care s-a obținut punctaj și ordinea RUE, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția aferentă acestor procente să fie îndeplinită.

Solicitanții vor selecta una dintre cele 7 bănci partenere în program pentru contul de grant. Beneficiarii selectați la finanțare vor putea să ceară de banca parteneră și credit-punte, dacă nu dispun de lichidități proprii în implementare, precum și credit pentru cofinanțarea de minimum 5% necesară în proiect.

Banca Transilvania și alte 6 bănci partenere au fost selectate în programele de finanțare IMM, inclusiv la Start-Up Nation 2022.

Se estimează un număr de 50.000 de beneficiari pentru Pilonul I Start-up Nation România și 5.000 pentru Pilonului II – Start-up Nation Diaspora.

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

SUN 3 – condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Firmele românești micro, mici și mijlocii vor putea beneficia de finanțarea Start-Up Nation la ediția a treia dacă îndeplinesc o serie de condții cumulative, printre care:

a)    sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările  ulterioare;

b)    sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

c)    sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;

d)    au capital social integral privat;

e)    persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;
f)    sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

g)    codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 1) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

h)    sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;

i)    nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

j)

 • (1) Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 • (2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la lit. j alin. (1) după caz, întreprinderea poate beneficia2 , dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon.
 • (3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.
 • (4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
 • (5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012  al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
 • (6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.
 • (7) Pentru fuziunile și/sau a achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență.
 • (8) Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței.
 • (9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
 • (10) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

k)    nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

l)    nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;

m)

 • (1) creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
 • (2) În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și condițiile acestora pentru care a primit finanțare;

n)    Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării  ajutorului financiar nerambursabile (AFN).

Atenție! Orice societate cu activitate economică neactualizată conform CAEN Rev. 2 va fi respinsă la finanțare.

Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului Start-up Nation o singură dată pe perioada 2017-2027.

Grila de punctaj Start-Up Nation 2022

În Monitorul Oficial nr 635, partea I, apare Ordinul ministrului Antreprenoriatului și Turismului, nr. 1.111/28 iunie 2022, privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation — ROMANIA”. Procedura este anexă la acest ordin, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 635 bis.

Data de 28 iunie 2022, la care a fost publicată procedura pentru Start-Up Nation (SUN), ediția a 3-a, este relevantă din perspectiva grilei de punctaj. În grilă avem criteriul G – privind debutul în afaceri, care are o miză de 10 puncte.

Iau 10 puncte în plus „Asociații/acționarii care NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în Monitorul Oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare”.

Conform procedurii, un antreprenor poate participa în programul de finanțare cu o firmă înființată începând cu data de 1 ianuarie 2020 inclusiv. Dacă, pe lângă aceasta, mai este acționar sau asociat și într-o ALTĂ firmă/ALTE firme, înființată/înființate până la data de 28 iunie 2022, atunci va pierde cele 10 puncte prețioase, puse în joc la criteriul debutului în afaceri.

La aceste ALTE firme (în afară de cea cu care se aplică în program) intră societățile fondate în baza Legii nr. 31/1990 (SRL, SA etc.), firmele înființate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți (SRL-Debutant), precum și afacerile în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (cooperativei).

Prin urmare, vor pierde 10 puncte prețioase, de exemplu, antreprenorii care, pe lângă firma cu care aplică, au mai avut/mai au acțiuni în baza „cuponiadelor” din anii ’90 sau a privatizărilor prin metoda MEBO, ori cei care au moștenit acțiunile. Afectați vor fi și cei care dețin/au deținut acțiuni în urma investițiilor pe bursă sau oferind investiții private unor startup-uri, ca business angels, de exemplu.

Vorbim despre acele alte firme care au fost înființate până la data de marți, 28 iunie 2022, când s-a publicat procedura în Monitorul Oficial.

Descarcă de AICI Procedura Start-Up Nation 2022, cu grila de punctaj, lista codurilor CAEN și toate celelalte anexe relevante.

sursa: startupcafe.ro

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Închidere sesiune schema ENERGIE

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță închiderea sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor …