Home / Actualitate / ,,Război între palate” – Prefectul atacă din nou

,,Război între palate” – Prefectul atacă din nou

Deoarece Instituția prefectului a atacat, la Tribunalul Călărași, Hotărârea Consiliului Local nr. 207/21.12.2017 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de prestare a activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în municipiul Călărași, începând cu 9 iunie 2018 acestea sunt amânate.

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 781/116/2018
Data inregistrarii 05.06.2018
Data ultimei modificari: 05.06.2018
Sectie: Secţia civilă
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: anulare act emis de autorităţi publice locale HOT.207/21.12.2017
Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte
PREFECTUL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI – GEORGE IACOB Reclamant
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI Pârât

Hotărârea Consiliului Local nr. 207/21.12.2017

HOTĂRÂRE

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de prestare a  activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Călărași

    Consiliul local Călăraşi, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de prestare a  activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Călărași – proiect iniţiat de Primarul municipiului Călăraşi prin expunerea de motive nr. 35965/11.09.2017;

Având în vedere:

– avizele comisiilor de specialitate;

– raportul Comisiei pentru servicii publice, comerţ, promovarea liberei iniţiative;

– raportul Serviciului de Gospodărire Comunală și Protecția Mediului din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi, nr. 35965/11.09.2017;

– prevederile art. 8, alin. 3, lit. d și art. 22, alin. 3 și alin. 4, art. 32, alin. 3 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

– prevederile art. 6, alin. 1, lit. e și lit. h și art. 8, alin. 1 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

– prevederile Ordinului ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare  al localităților;

– prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

– prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/20016 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

– prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,   republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare privind activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Călărași, prin licitație deschisă, pentru atribuirea  contractului de achiziție.

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate privind activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Călărași, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de prestare a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Călărași, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini privind activitatea de  dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Călărași, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Călărași, prin Aparatul de specialitate – Direcţia Tehnică, Direcția Juridică şi Administraţie Locală, Direcţia Economică și Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului.

  Secretarul municipiului Călăraşi va asigura comunicarea prezentei celor interesaţi.

  Nr. consilieri în funcţie 21, nr. consilieri prezenţi 20.

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru, din 20 voturi exprimate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER,

DULCE MARIUS GRIGORE

Nr. 207                                                                  Contrasemnează,                                                                                                  

Adoptată la Călăraşi,                                                Secretarul municipiului,                                         

Astăzi, 21.12.2017                                                 Cs. Jr. Mărgărit Sârbu                                         

Emisă în 3 exemplare   

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive