sâmbătă , 13 aprilie 2024
Home / Actualitate / Ședință extraordinară a consiliului județean, convocată de îndată, rectificare bugetară

Ședință extraordinară a consiliului județean, convocată de îndată, rectificare bugetară

ROMANIA                                                                                                                Proiect                                          

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

 

 

 

HOTARARE

privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2016

 

 

            Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din  14.12.2016

            Avand in vedere:

– expunerea de motive nr. 18198/13.12.2016 a Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;

– adresa nr.1916/2016 a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr.17977/2016;

– adresa nr.51877/2016 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr.18019/2016;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 25/2016 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2016 si estimarile pentru anii 2017-2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile Legii nr. 339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările si completarile ulterioare;

– prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            – prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

 

HOTARASTE:

           

 

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2016 potrivit anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 – Directia Economica si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Secretarul judetului, prin Directia Juridica si Administratie Publica, va comunica prezenta celor interesati.

 

 

PRESEDINTE,

ec. Vasile ILIUTA

                                                                                                           

           

 

      AVIZEAZA,

                                                                                                   SECRETARUL JUDETULUI,

                                                                                                              Dumitru TUDONE

 

 

Nr. _____________

Adoptata la Calarasi

Astazi 14.12.2016

Consiliului Judetean Calarasi

           Presedinte

     Nr.18198/13.12.2016

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare pentru rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2016

 

 

 

 

Prin Legea nr. 339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările si completarile ulteriaore, a fost alocata Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice suma de 2.746.753 mii lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, prevazute de Legea nr.448/2006, reprezentand prestatii sociale, gratuitatea transportului interurban, respectiv dobanda acordata pentru creditele de care beneficiata acestea pentu achizitionarea unui autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces.

Potrivit executiei bugetare incheiate la 30 noiembrie 2016, precum si a necesarului lunii decembrie 2016, pentru asigurarea platii prestatiilor sociale a fost necesara suplimentarea fondurilor, pentru bugetul propriu al judetul Calarasi, cu suma de 3.183 mii lei. In consecinta, la partea de venituri a bugetului propriu al judetului Calarasi, pe anul 2016, subventiile de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor persoanelor cu handicap s-au majorat cu suma mentionata mai sus.

De asemenea, pentru respectarea principiului echilibrului bugetar, la partea de cheltuieli, creditele subcapitolului bugetar 68.02.50.50 “Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale” se majoreaza la alineatul 57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar, cu aceiasi suma.

In calitate de initiator al proiectului de hotarare, in conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 48 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Calarasi, supun prezentul proiect de hotarare dezbaterii si votului Consiliului.

 

 

Presedinte,

ec. Vasile ILIUTA

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI                                 AVIZAT

Directia Economica                                                                Vicepresedinte,

Nr.18199/13.12.2016                                                           

 

 

 

 

 

RAPORT

la proiectul de hotarare pentru rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2016

 

 

 

 

Directiei Economice i-a fost transmis, în conformitate cu art. 56 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Cãlãrasi, proiectul de hotarare pentru rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2016.

În conformitate cu prevederile art. 98 raportat la art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, suntem obligaţi să examinăm proiectul de hotărâre şi să ne exprimăm părerea asupra legalităţii, oportunităţii şi necesităţii adoptării acestuia în forma şi în condiţiile prezentate.

Prin Legea nr. 339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările si completarile ulteriaore, a fost alocata Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice suma de 2.746.753 mii lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, prevazute de Legea nr.448/2006, reprezentand prestatii sociale, gratuitatea transportului interurban, respectiv dobanda acordata pentru creditele de care beneficiata acestea pentu achizitionarea unui autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces.

Potrivit executiei bugetare incheiate la 30 noiembrie 2016, precum si a necesarului lunii decembrie 2016, pentru asigurarea platii prestatiilor sociale a fost necesara suplimentarea fondurilor, pentru bugetul propriu al judetul Calarasi, cu suma de 3.183 mii lei. In consecinta, la partea de venituri a bugetului propriu al judetului Calarasi, pe anul 2016, subventiile de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor persoanelor cu handicap s-au majorat cu suma mentionata mai sus.

De asemenea, pentru respectarea principiului echilibrului bugetar, la partea de cheltuieli, creditele subcapitolului bugetar 68.02.50.50 “Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale” se majoreaza la alineatul 57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar, cu aceiasi suma.

Cu privire la motivarea în drept, arãtãm  cã mãsura propusã îsi gãseste suportul legal în prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 25/2016 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2016 si estimarile pentru anii 2017-2019, cu modificarile si completarile ulterioare, in prevederile Legii nr. 339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările si completarile ulteriaore, in prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si in prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 58 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Cãlãrasi, supunem dezbaterii si votului Consiliului prezentul raport.

 

          Director,                                                                                  AVIZAT,

         Paraschiva MURESANU                                                    Compartimentul juridic 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

AJFP Călărași a colectat, în primul trimestru al anului 2024, venituri bugetare de 360,99 milioane lei

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași a realizat în primul trimestru al anului 2024, venituri …