Home / Actualitate / Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2030, Comuna Tămădau Mare – Judeţul Călăraşi

Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2030, Comuna Tămădau Mare – Judeţul Călăraşi

Cuvantul Primarului – Dl. Chirică Constantin:

Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Tămădău Mare, îşi propune să valorifice potenţialul , oportunităţile şi disponibilităţile reale pentru dezvoltare,inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv , menit a atrage investiţii private importante atat din ţară cat şi din străinătate. Strategia de dezvoltare locală , este în egală măsură instrumentul de bază în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economică şi umană în perioada 2021 -2030. Strategia de dezvoltare locală a comunei Tămădău Mare, va reprezenta punctul central al tuturor ideilor şi proiectelor ce se vor derula în cadrul comunităţii studiate în perioada 2021 -2030 şi care va contribui în mod decisiv la atragerea finanţărilor din fonduri europene nerambursabile.

Prin intermediul Strategiei de dezvoltare, comuna Tămădău Mare își propune o abordare revitalizantă a viziunii asupra dezvoltării locale prin crearea unui centru rural de competitivitate la nivel judetean bazat pe creștere sustenabilă, mediu favorabi antreprenoriatului, incluziune socială și un grad sporit de ocupare a fortei de muncă. Alături de acești vectori promovarea turismului și a identitătii culturale vor constitui fundamentul pentru reconstructia economiei locale, într-un ritm gradual, care să reducă disparitătile și echilibrul nivelului de dezvoltare între mediul rural și cel urban

Viziune Viziunea de dezvoltare prezintă stadiul ce se dorește a fi obţinut de comuna Tămădău Mare până în orizontul de timp 2030, ca urmare a implementării de măsuri și acţiuni propuse și detaliate în prezentul document strategic de dezvoltare. Dezvoltarea infrastructurii rutiere, hidroedilitare, a structurii pentru susţinerea afacerilor va contribui la o creștere economică locală, cu efecte directe asupra calităţii serviciilor publice furnizate populaţiei din comuna Tămădău . În vederea susţinerii economiei locale, comuna Tămădău Mare va urmări o valorificare echilibrată a resurselor de care dispune, a avantajelor deţinute în raport cu celelalte comune din judeţul Călăraşi pentru a deveni un pol economic important la nivel judeţean și regional.

Realizarea progresului dorit, impune o etapizare a gradului de implementare a strategiei în vederea unei dezvoltări a comunei Tămădău Mare în acord cu oportunităţile oferite de Uniunea Europenană coroborate cu nevoile populaţiei. O abordare sustenabilă implică o viziune asupra standardelor urmărite atât la nivel naţional cât și la nivel european transpusă în idei de proiecte și direcţii de dezvoltare prezentate în prezentul document programatic. Dezvoltarea infrastructurii de susţinerea a mediului de afaceri va fi unul dintre instrumentele principale pentru creşterea numărului de investitori din comuna Tămădău Mare. Aceasta va fi coroborată cu îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare, care va duce, totodată, la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. O dezvoltare a spriritului antreprenorial este esenţială și va genera efecte benefice asupra posibilităţilor de angajare la nivel local, orice unitate economică nou înfiinţată contribuind la crearea de noi locuri de muncă. De asemenea susţinerea tehnologiilor noi, moderne în sectoarele de activitate va contribui la o remunerare sporită a celor angajaţi. Aceste direcţii reprezintă măsuri concrete pentru stoparea fenomenului de migraţie a forţei de muncă calificate atât în mediul urban cât și în străinătate. În perioada 2020-2030, comuna Tămădău Mare își propune și o îmbunătăţire continuă și permanentă a domeniilor de referinţă din spaţiul local, precum învăţământ, sănătate, asistenţă socială, salubritate, iluminat public și toate celelalte servicii publice de care depinde calitatea și standardul de viaţă a populaţiei.

Misiune

Misiunea Strategiei de dezvoltare a comunei Tămădău Mare în orizontul de timp 2021-2030 este de a crea premisele necesare unei dezvoltări economice și sociale integrate, care să conducă pe termen mediu și lung la un nivel sporit de bunăstare a locuitorilor și la transformarea comunităţii într-un centru comercial și rezidenţial rural cu impact la nivel microregional.

Valori

Activitatea actorilor implicaţi în implementarea strategiei de dezvoltare vor avea ca referinţă următoarele valori: Responsabilitate v actorii responsabili de implementarea strategiei îşi asumă angajamentul de a realiza obiectivele strategice în perioada de referinţă, cu asumarea răspunderii pentru eventualele nereguli. Transaprenţă v persoanele responsabile de implementarea strategiei vor asigura accesul persoanelor interesate la informaţii cu caracter public, vor consulta periodic localnicii şi vor publica pe siteul primăriei informaţii despre proiectele propuse spre implementare/implementate. Profesionalism și etică v în exercitarea activităţilor previzionate la scopul final fiind de a obţine rezultate rapide şi eficiente. Încredere v parteneriatul prevăzut a fi realizat între actorii vizaţi de prezenta strategie va fi unul bazat pe o colaborare strânsă, bazată pe comunicare permanentă. De asemenea, în vederea câştigării încrederii localnicilor se va asigura transparenţa în activitatea administraţiei publice. Inovare v constituie pilonul principal în dezvoltarea comunei Tămădău Mare, competitivitatea şi progresul local fiind asigurate de această valoare. Astfel, vor fi folosite procedee de lucru îmbunătăţite, eficiente şi eficace, care să contribuie semnificativ la reducerea disparităţilor de la nivel local.

Obiectivul general

Valorificarea superioară a resurselor existente în comuna Tămădău Mare, în vederea dezvoltării și diversificării durabile a economiei locale, având ca nivelul strategiei, personalul va avea un comportament profesionist, bazat pe principii morale puternice, motivaţie centrală îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei și a tuturor dimensiunilor acestui concept.

Obiective strategice de dezvoltare

Obiective strategic 1 Diminuarea decalajelor de dezvoltare a serviciilor publice dintre localităţile comunei Tămădău Mare;

Obiectiv strategic 2 Creșterea competitivităţii în sectorul agricol și reactivarea economiei prin dezvoltarea industriei locale;

Obiectiv strategic 3 Dezvoltarea mediului antreprenorial și suţinerea afacerilor inovative;

Obiectiv strategic 4 Reducerea dezechilibrelor și promovarea incluziunii sociale;

Obiectiv strategic 5 Îmbunătăţirea aspectului și funcţionalităţii comunei Tămădău Mare per ansamblu; Obiectiv strategic 6 Protejarea biodiversității mediului înconjurător și valorificarea potențialului touristic

Domenii prioritare

  1. Dezvoltarea gradului de accesibilitate și de acces la servicii publice
  2. Stimularea dezvoltării sectorului investiţional
  3. Alinierea standardelor de caliate a vieţii rurale la exigenţele Uniunii Europene
  4. Regenerarea valorilor culturale și dezvoltarea potenţialului turistic al comunei
  5. Îmbunătăţirea mediului natural și a managementului deșeurilor în spaţiul rural
  6. Optimizarea serviciilor administraţiei publice locale .

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive