Home / Actualitate / Atenţie la noile schimbări aduse legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice

Atenţie la noile schimbări aduse legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice

Legislaţia privind achiziţiile publice a fost modificată prin ordonanţa de urgenţă nr. 45/2018, publicată în Monitorul Oficial din 6 iunie 2018, scopul declarant al acestor schim-bări fiind “perfecţionarea și flexibilizarea sistemului achiziții-lor publice”. În acest număr al #IntegrityPactsRO prezentăm principalele modificări aduse prin OUG următoarelor acte normative: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;Legea nr.101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribui-re a contractelor de achiziție publică.

 Autoritățile contractante mai pot utiliza criteriul prețul cel mai scăzut pentru atribuirea unui contract numai în situa-ția în care achiziționează produse, servicii sau lucrări cu valoare estimată sub pragul ce impune publicarea în  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Această prevedere limitează riscul de a achiziționa produse, servicii sau       lucrări de calitate slabă, crescând eficacitatea achizițiilor.

 Sunt clarificate termenele la dispoziția autorității contrac-tante pentru a răspunde întrebărilor de clarificare  venite de la operatorii economici.

 Pentru a asigura implementarea în continuare a unor contracte care se confruntă cu dificultăți obiective și   pentru asigurarea eficienței investiților publice sunt    instituite noi reguli privind modificarea contractelor de achiziție publică, în condiții și limite clar stabilite .

 Sunt introduse reguli privind achiziționarea de urgență a unor produse, servicii sau lucrări, în paralel cu demara-rea unei proceduri de achiziție pentru acele necesități similare care nu sunt urgente.

 Se creează premisele pentru simplificarea și eficientiza-rea sistemului de control al achizițiilor și eliminarea     deciziilor contradictorii ale instituțiilor cu atribuții în      domeniul achizițiilor publice.

Principalele noutăţi aduse în Legea nr. 98/2016
 Ofertele devin confidențiale până la data finalizării evaluării, față de prevederea anterioară ce le considera confidențiale până la deschidere lor, ceea ce ar fi permis monitorului independent din societatea civilă să monitorizeze și procesul de verificare și evaluare a ofertelor în cadrul Pactelor de Integritate.
Această modificare aduce un risc suplimentar, deoarece izolează comisia de evaluare de orice monitorizare, opacita-tea reprezentând un pericol pentru integritatea procedurilor

Principalele modificări aduse Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale

  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează ex-post doar de către Curtea de Conturi, iar ANAP nu mai are atribuţii în acest sens.

 Se modifică procedura pentru atribuirea contractelor  sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursuri-lor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare de 4.502.000 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, (prevăzute în anexa 2 din lege).

 Contractele care nu presupun plăți către contractant și în cadrul cărora contractantul este remunerat pe baza tari-felor reglementate sunt exceptate de la aplicarea legii 99/2016.

Principalele modificări aduse Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac ref. atribuirea contractelor 

  Prevederile privind notificarea prealabilă se abrogă.

 Termenul de soluţionare a contestaţiei a fost redus, prin   optarea pentru zile calendaristice, în loc de zile lucrătoa-re pentru analiza/ soluţionarea pe fond a acesteia.

 A fost clarificat tipul de soluții pe care le poate pronunța Consiliul pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

 „În situația în care contestația vizează rezultatul procedu-rii de atribuire și se dispune reevaluarea ofertelor, Consi-liul va indica în mod clar și precis limitele reevaluării,  respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluă-rii, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare și măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării.”

 Pentru asigurarea celerității în realizarea investițiilor   publice, se prevede că formularea unei contestații nu suspendă termenul de așteptare pentru încheierea acor-dului-cadru/contractului.

Se introduc cauțiuni de până la 2% din  valoarea estimată/stabilită a contractului de achiziție publică pentru contestațiile de-puse la CNSC sau la instanța de judecată.

În ciuda faptului că intenția declarată a acestei cauțiuni este cea de a limita întârzierile din achizițiile publice   generate de contestațiile nejustificate, reglementarea introdusă prin OUG 45/2018 prezintă riscuri pentru pro-cesul de prevenire a corupției și ordinea constituțională.

Potrivit art. 21 alin (4) din Constituția României, „jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite”, însă cauțiunea constituie o taxă reținută tempo-rar pentru examinarea contestației de către CNSC, organ de jurisdicție specială administrativă.

Se limitează astfel accesul liber la justiție așa cum este garantat de Constituție. În acest context, un IMM care nu dispune de fonduri pe care să le poată imobiliza pentru o contestație nu va avea posibilitatea să se apere în fața posibilelor abuzuri ale autorității contractante.

Principalele rezultate urmărite de Guvernul României prin ordonanţa de urgenţă 45/2018

 Se elimină dublul control şi deciziile contradictorii între autorităţile statului.

 Prin eliminarea comunicării rezultatelor parțiale se      reduce numărul contestațiilor care pot bloca începerea derulării contractului.

 Se clarifică procedura şi se scurtează timpul necesar realizării investiţiilor prin parteneriat public-privat sau prin concesiuni.

 Descurajarea contestațiilor nejustificate, prin: introduce-rea cauţiunii pentru depunerea contestațiilor la CNSC, respectiv prin introducerea unei taxe pentru depunerea plângerii la Curtea de Apel.

Principalele deficiențe ale ordonanței de urgenţă 45/2018

 Limitează accesul monitorilor independenți din societa-tea civilă la procesul de verificare și evaluare a ofertelor.

 Limitează accesul IMM la remedii prin introducerea unor cauțiuni substanțiale la formularea contestațiilor.

 Prevederile privind cauțiunile pentru contestațiile        formulate la CNSC încalcă art.21 alin(4) din Constituție.

Recomandări

În procesul legislativ de aprobare a ordonanței de     urgență sau, pentru ca modificările să intre în vigoare cât mai repede, printr-o ordonanță de urgență de      corectare, recomandăm:

 Renunțarea la modificările aduse art.65 alin.(2) din    Legea nr.98/2016 și art.79 alin.(2) din Legea nr. 99/2016, referitoare la confidențialitatea ofertelor pe parcursul  procesului de evaluare sau, cel puțin, includerea unei excepții referitoare la monitorul independent în cadrul Pactelor de Integritate, astfel încât să fie posibilă realiza-rea unei monitorizări adecvate a procesului de verificare și evaluare a ofertelor.

 Renunțarea la cauțiunea solicitată pentru contestațiile formulate la CNSC, având în vedere că prevederea este neconstituțională și limitează posibilitatea de semnalare a unor greșeli sau abuzuri ale autorității contractante, prin descurajarea contestațiilor, atât atunci când sunt neîntemeiate, cât și atunci când sunt întemeiate.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …