Home / Actualitate / Declarația privind veniturile realizate de persoanele fizice

Declarația privind veniturile realizate de persoanele fizice

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Calarasi, aduce la cunoştinţa contribuabililor că 25 mai 2017 este data scadentă pentru depunerea declaraţiei de venit. Declaraţia privind veniturile realizate din România, formular 200, se depune de persoanele fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani sau în natură din România, provenind din: activităţi independente (comerciale, prestări servicii, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală), cedarea folosinţei bunurilor cu excepţia veniturilor din arendă, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare şi operaţiuni cu instrumente financiare, jocuri de noroc, alte surse.

          Declaraţia se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire. Pentru a evita deplasarea contribuabililor la sediile administraţiei fiscale sau la oficiile poştale declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de tramsmitere la distanţă, prin intermediul aplicaţiei Spaţiul Privat Virtual,  sau utilizând serviciul depunere declaraţii on-line existent pe portalul e-guvernare.ro, utilizând un certificat digital calificat.

          Prin declaraţia 200 se comunică veniturile şi cheltuielile deductibile efectuate în anul fiscal precedent şi rezultatul fiscal obţinut, pe fiecare sursă de venit. Cheltuielile deductibile înscrise în declaraţie nu cuprind contribuţiile sociale obligatorii ale contribuabilului. Deductibilitatea acestora la calculul impozitului pe venit se acordă de organul fiscal. De asemenea, cheltuielile deductibile nu includ pierderea fiscală realizată în anii precedenţi.

          Odată cu declaraţia 200 se depune şi declaraţia estimativă de venit pentru anul în curs, doar în următoarele cazuri:

– în anul anterior au fost realizate pierderi

– au fost realizare venituri pe perioade mai mici decăt anul fiscal

– din motive obiective contribuabilul estimează că va realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul precedent.

          Pe baza declaraţiei depusă de contribuabil organul fiscal regularizează impozitul pe venit datorat şi contribuţiile sociale şi emite decizia de impunere anuală.  Termenul de depunere a declaraţiei esta data de 25 mai 2017 inclusiv.

          Nu au obligaţia depunerii declaraţiei de venit contribuabilii care au realizat venituri din: salarii, pensii, activităţi independente impuse pe baza normelor de venit (cu excepţia celor care au depus declaraţia estimativă în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate), venituri din arendare, din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este stabilită în lei şi care nu îndeplinesc condiţia pentru calificarea veniturilor în categoria celor din activităţi independente, venituri din dividende, dobânzi, activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, venituri din alte surse pentru care impozitul s-a stabilit prin reţinere la sursă.

          Erorile constatate în completarea declaraţiei pot fi corectate de contribuabili în perioada de prescripţie prin depunerea unei declaraţii rectificative.

          Nedepunerea declaraţiei de venit se sancţionează cu amendă între 50 şi 500 lei.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Închidere sesiune schema ENERGIE

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță închiderea sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor …