Home / Actualitate / MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI oferă finanțare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes general

MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI oferă finanțare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes general

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

 

 1. Autoritatea contractantă: Municipiul Călărași prin Primăria municipiului Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. București, nr. 140A, cod fiscal 4445370, nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro.

 

 1. Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

 1. 3. Procedura de atribuire se face pe baza selecției publice de proiecte conform art. 5 din Legea nr. 350/2005. Scopul este atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă ,,Activități sportive și de tineret ,, de la bugetul local al Municipiului Călărași, în anul 2019.

– Sportul de performanţă (divizie superioară, divizie medie, divizie inferioară, sport individual) – valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz;

– Sportul pentru toți – organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale şi manifestări; practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului şi societăţii; participarea la tabere de pregătire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   susţinerea prin participarea la competiţiile judeţene, naţionale şi/sau internţionale pentru dezvoltarea spiritului competiţional, atragerea cât mai multor tineri către mişcare, dezvoltarea comportamentală care favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere.

 

 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de mii lei.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

 

 1. Eligibilitatea aplicanţilor

(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie persoană fizică care să prezinte o formă de înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, sau persoană juridică cu statut de asociaţie sau fundaţie constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege;
 • solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare;
 • solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în– MUNICIPIUL Călărași (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române);
 • fiecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile totale ale proiectului;
 • să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar.

(2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă:

 • sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au activităţile administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare;
 • au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile datorate unei conduite profesionale (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil);
 • au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale unor terţi;
 • sunt declaraţi a fi într-o situaţie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile autorităţilor finanţatoare.

Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai sus.

Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din MUNICIPIUL Călărași. 

 

6.Criteriile conform art.30 din Legea nr.350/2005 pe baza cărora se atribuie contractul:

 1. PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ în suma totala de 50 mii lei astfel:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

 

Criterii de evaluare Punctaj
1. Anvergura proiectului, după cum urmează: 25 puncte
        1.1. Pentru participarea în competițiile oficiale la nivelul diviziei superioare 25 puncte
        1.2 Pentru participarea în competițiile oficiale la nivelul diviziei medii 15 puncte
        1.3 Pentru participarea în competițiile oficiale la nivelul diviziei inferioare 5 puncte
2. Relevanța proiectului pentru contextul sportiv, după cum urmează: 20 puncte
           2.1 Pentru reprezentare echipă la nivel național 20 puncte
           2.2 Pentru reprezentare echipă la nivel interjudețean/judetean 10 puncte
           2.3 Pentru reprezentare echipă la nivel local 5 puncte
3. Numărul sportivilor selecționați în loturile naționale respective, după cum urmează: 10 puncte
               3.1. Sportivi selecționați atât la seniori cât și la juniori 10 puncte
               3.2 Sportivi selecționați la seniori 8 puncte
                3.2 Sportivi selecționați la juniori 5 puncte
4. Fezabilitatea proiectului 5 puncte
5. Bugetul, după cum urmează (=5.1+5.2): 20 puncte
               5.1 Cheltuielile propuse reflectă în mod real valoare/cost 5 puncte
               5.2 Cuantumul contribuției proprii 15 puncte
                    –  peste 50% 15 puncte
                    – 16% – 50% 8 puncte
                    – 10% – 15% 5 puncte
6. A. Impactul asupra grupurilor țintă și beneficiarilor (=6.A+6.B+6.C): 20 puncte
               6.A.1 Experiență în competiții oficiale la nivel național 10 puncte
               6.A.2 Experiență în competiții oficiale la nivel judetean/local 5 puncte
      B. Impactul asupra grupurilor țintă 5 puncte
             6.B.1. sub sau egal cu 100  număr de sportivi participanți 2 puncte
              6.B.2. peste 100 număr de sportivi participanți 5 puncte
      C. Impactul direct asupra beneficiarilor indirecți 5 puncte
TOTAL 100 puncte

 

 

 1. B) PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA SPORTULUI PENTRU TOȚI, în sumă totala de 50 mii lei, astfel:

 

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

Criterii de evaluare Punctaj
1. Anvergura proiectului, după cum urmează: 30 puncte
            1.1. Pentru participarea în competițiile naționale intercluburi 30 puncte
           1.2 Pentru participarea în competiții la nivel interjudețean/judetean 20 puncte
           1.3. Pentru participarea în competițiile la nivel  local 10 puncte
2. Relevanța proiectului pentru contextul sportiv, după cum urmează: 10 puncte
           2.1 Cu cel puțin două centre 10 puncte
           2.2 Cu un singur centru 5 puncte
3. Numărul sportivilor participanți, după cum urmează: 20 puncte
               3.1. Peste 150 de sportivi participanți 20 puncte
                3.2 Peste 50 de sportivi participanți 10 puncte
                3.3 Sub 50 de sportivi participanți 5 puncte
4. Fezabilitatea proiectului 10 puncte
5. Bugetul, după cum urmează (=5.1+5.2): 10 puncte
                5.1 Cheltuielile propuse reflectă în mod real valoare/cost 2,5 puncte
                5.2 Cuantumul contribuției proprii 7,5 puncte
                    –  peste 50% 7,5 puncte
                    – 16% – 50% 5 puncte
                    – 10% – 15% 1 punct
6. A. Impactul asupra grupurilor țintă și beneficiarilor 20 puncte
               6.A.1 Experiență în competiții oficiale la nivel național 10 puncte
               6.A.2 Experiență în competiții oficiale la nivel judetean/local 5 puncte
      B. Impactul direct asupra beneficiarilor indirecți 10 puncte
TOTAL 100 puncte

 

 

Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt cele care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din grila de evaluare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. Proiectul sau proiectele care nu întrunesc punctajul minim de 60 de puncte, rezultat din grila de evaluare, sunt respinse.

Proiectele vor fi finanţate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limitele fondurilor aprobate prin Programul anual. În cazul în care, vor exista mai multe proiecte care întrunesc același punctaj, dar nu vor exista resurse financiare pentru finanțarea lor, criteriul avut în vedere la departajarea acestora va fi reprezentat de data și ora depunerii (înregistrării) cererii de finanțare la Autoritatea Finanțatoare.

Beneficiarul finanţării nerambursabile se va angaja în scris să asigure contribuţia proprie pe parcursul derulării proiectului. (Declaraţia este cuprinsă în anexa A2 – Cererea de finanţare)

 

 1. Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Călărași şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, str. București, nr. 140A, judeţul Călărași, cod poştal 910058, Călărași, la Direcția tehnică/Direcția economică,  nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro., începând cu data de 04.07.2019.

Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, procedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: office@primariacalarasi.ro la Direcția tehnică/Direcția economică nr. telefon/fax: 0242311031, cu cel puţin 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect conform art.23 (2) din Legea nr.350/2005.

 

 1. Unde şi cum se depun cererile de finanţare

Documentele de eligibilitate ale proiectului/Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poştă recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire care să cuprindă numărul, data și ora înregistrării la sediul Autorității Finanțatoare) la sediul Autorităţii Finanţatoare: Registratura din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi, str. București, nr.140A,  Judeţul Călăraşi. Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex.fax.sau e-mail) vor fi respinse.

Solicitantul trebuie să prezinte un exemplar original şi o copie a documentației de solicitare.

Documentația de solicitare se introduce într-un plic interior care va fi sigilat. Plicul interior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa solicitantului, pentru a permite returnarea documentelor, fără a fi deschis, în cazul în care scrisoarea de înaintare/interes este declarată întârziată. Plicul interior se introduce într-un plic exterior, marcat cu adresa Autorităţii Finanţatoare şi cu inscripţia ,, A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE  DATA………. „.

În cazul în care plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Finanţatoare nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor transmise.

9.Termenul-limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 29.07.2019, orele 16:00. Selecţia şi evaluarea proiectelor va începe la data de 30.07.2019, ora 13.00.

Notă:

 • Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2019, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 87 din 03.06.2019.
 • Vor fi analizate doar proiectele depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi întocmite în conformitate cu documentaţia prevăzută în regulament şi care au ca beneficiari locuitorii MUNICIPIULUI Călărași.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

PROIECTUL NAȚIONAL ”GRĂDINA DE RELAXARE, LINIȘTE ȘI ÎNVĂȚARE”

Astăzi, 20 iunie 2024, s-a desfășurat Concursul „Cel mai mare traseu de artă tranzientă integrată”, activitate …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive