Home / Actualitate / HOTĂRÂRE privind modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene

HOTĂRÂRE privind modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie

Modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529 și DJ 313 tronson Săpunari – limită județ Ialomița km 28+700 – km 30+500,

faza – D.A.L.I.

            Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 01.08.2018,

Având în vedere:

– expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, înregistrată sub nr. 13439 din  30.07.2018;

– prevederile pct. 2.7.1. şi 4.1 alin. 17) din Ghidul solicitantului pentru Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1: ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apel pentru regiunile Vest și Sud Muntenia – Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administraţiei publice nr. 2524 din 22.03.2018, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 9 alin. (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi  completările ulterioare;

– prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1. – (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţie “Modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529 și DJ 313 tronson Săpunari – limită județ Ialomița km 28+700 – km 30+500”, faza – D.A.L.I., cu valoarea totală a investiţiei: 115.623.952,47 lei la care se adaugă T.V.A., din care C + M: 101.457.439,38 lei, la care adaugă T.V.A..

             (2) Datele de identificare  și principalele caracteristici tehnice ale obiectivului de investiţie sunt:

Amplasament: Drumuri județene în județul Călărași: DJ 201B, DJ 305, DJ 313:

– lungime proiectată                                                                                    61,015 km;

– platformă                                                                                                     8,0 m;

– parte carosabila                                                                                           6,0 m;

– lățime acostamente                                                                               2 x 0,75 m;

– banda de încadrare                                                                                2 x 0,25 m;

– indicatori treceri pietoni LED cu panouri solare                                         36 buc.;

– spații de parcare și stații de autobuz                                                            26 buc.;

– platforme cântărire                                                                                         8 buc..

             (3) Durata estimată de realizare a investiţiei: 40 luni.

Art. 2. Consiliul Județean Călărași își asumă faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014 – 2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsonul din DJ 201B km 66+630 – km 67+330 și tronsoanele din DJ 305 km 13+000 – km 13+800, km 21+320 – km 22+100, km 29+340 – km 29+890), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.

                 Art. 3. – Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

 

    VICEPREŞEDINTE,

  1. Marian DINULESCU                                                                                                        AVIZEAZĂ,  

SecretarUL judeţului,    

Emil MUȘAT

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …