sâmbătă , 13 aprilie 2024
Home / Anunturi / Comunicat Primaria Calarasi / Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, marţi, 11.04.2017

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, marţi, 11.04.2017

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în

şedinţă extraordinară

 

           Primarul Municipiului Călăraşi,

              În temeiul art. 39, alin. 2 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

 

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, marţi, 11.04.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POŞTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI” în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie și a cheltuielilor legate de acesta, cu finanţare din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1.: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural ”Operaţiunea/Obiectiv specific 5.1:” Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale, Nr. apel : POR /2016/5/5.1.

Primar,

            Drăgulin Daniel Ştefan

Nr. 996                                                                               Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călăraşi                                                              Secretarul municipiului,

Astăzi, 06.04.2017                                                               Cs. jr. Sârbu Mărgărit                                     

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

               CĂLĂRAȘI

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea  proiectului cu titlul ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POSTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CALARASI” in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie și a cheltuielilor legate de acesta, cu finantare din Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritară 5 :„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”

Prioritatea de investiții 5.1.: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea

patrimoniului natural şi cultural”

Operatiunea/Obiectiv specific 5.1:” Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea,

protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale

Nr. apel : POR /2016/5/5.1

  

 

Consiliul Local Municipal Călărași, județul Călărași

Având în vedere :

-raportul Direcției Programe si Dezvoltare Locala nr. 13965/07.04.2017 din cadrul Primariei Municipiului Călărași; 

-expunerea de motive a Primarului Municipiului Călărași  nr. 13966/07.04.2017 prin care se propune aprobarea proiectului ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POSTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CALARASI” in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie și a cheltuielilor legate acesta

-prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finanțele publice locale;

-prevederile Ghidului general POR si ale Ghidului specific pentru prioritatea de investitii POR/2016/5/5.1;

-scrisoarea pentru demararea etapei contractuale de la ADR Sud Muntenia nr. 2391/29.03.2017 inregistrata la Primaria Municipiului Calarasi cu nr. 12524/29.03.2017 ;

-prevederile art.36, alin. 4, lit.,,d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată;

          În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală,republicată;

 

 

                                                      HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se aprobă proiectul cu titlul ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POSTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CALARASI” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 : „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Propritatea de investiții 5.1.: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Operatiunea/Obiectiv specific 5.1: „Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale, Nr. apelului de proiecte POR /2016/5/5.1;

 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POSTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CALARASI”, în cuantum de 11.552163,47  lei (inclusiv TVA).

 

Art.3.  Se aprobă contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 231.043,27 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POSTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CALARASI”.

 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POSTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CALARASI”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

 

Art.5.  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

Art.6. Se împuternicește domnul Valentin DECULESCU – Administrator public al municipiului Calarasi,  să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Munnicipului Calarasi.

 

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează DPDL din cadrul Primăriei Municipiului Călărași.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

Daniel Ștefan Drăgulin

 

Nr.                                                                                                            Vizat,

Adoptată la Călărași                                                                        Secretarul municipiului,

Astăzi,                                                                                                Mărgărit Sârbu

 

 

 

Primăria Municipiului Călărași                                                        Se aproba

Nr.13965/07.04.2017                                                                         Primar

                                                                                       Daniel Ștefan Drăgulin

 

R A P O R T

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea  proiectului cu titlul ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POSTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CALARASI” in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie și a cheltuielilor legate de acesta, cu finantare din Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritară 5 :„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”

Prioritatea de investiții 5.1.: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea

patrimoniului natural şi cultural”

Operatiunea/Obiectiv specific 5.1:” Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea,

protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale

Nr. apel : POR /2016/5/5.1

Având in vedere:

– prevederile Ghidului general POR si Ghidului specific pentru prioritatea de investitii POR/2016/5/5.1

-scrisoarea pentru demararea etapei contractuale de la ADR Sud Muntenia nr. 2391/29.03.2017 inregistrata la Primaria Municipiului Calarasi cu nr. 12524/29.03.2017 ;

– prevederile art.36, alin. 4, lit.,,d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată;

Supunem atentiei dumneavoastra aprobarea  proiectului cu titlul ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POSTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CALARASI” in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie și a cheltuielilor legate acesta cu finantare din Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 5:„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1.: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Operatiunea/Obiectiv specific 5.1:” Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale, Nr. apel : POR /2016/5/5.1.

Necesitatea aprobarii in regim de urgenta a prezentului proiect de hotarare deriva din termenul limita de depunere a documentelor necesare in etapa de precontractare  in scopul valorificarii avantajului pentru UAT Municipiul Calarasi de a accesa finatarea in prima etapa de evaluare (conform Ghidului Solicitantului). 

Clădirea a fost construită în timpul domniei  regelui Carol I.  Clădirea a funcționat ca poștă până în anul 1950, când a devenit Tribunal, apoi Casa Căsătoriilor. 

Dupa 1989 a functionat ca sediu al unor firme private, ca sediu al unor partide politice, ca locuinta sociala, fiind ulterior abandonata (1997), moment din care a inceput sa se degradeze. Cu toate acestea, pentru locuitorii orasului Calarasi, a fost recunoscuta in continuare – si este numita chiar si astazi – dupa functiunea pe care a avut-o la origine.  Se numara printre putinele cladiri de posta construite in Romania, inainte de 1900 si ramase in picioare pana in zilele noastre. In prezent, este inscrisa in Lista Monumentelor Istorice, in grupa valorica B. Face parte din UTR1 conform PUG Calarasi si din ZC3 (zona de protectie a monumentelor) conform PUZ din septembrie 2009.

In ultimii ani au existat atat initiative de restaurare in vederea reutilizarii edificiului, cat si initiative de demolare.  Parcela actuala a Postei Vechi are o suprafata de 482 mp si o forma dreptunghiulara, apropiata de patrat, fiind doar un fragment din parcela initiala.

Cladirea prezinta dimensiuni mici in plan (incadrandu-se in intregime intr-un dreptunghi de cca. 15x17m). In schimb, se dezvolta mult pe verticala si desi are numai doua niveluri, inaltimea la cornisa este de 9,80m.

Structura Postei Vechi este realizata din ziduri groase (55 – 65 cm) din caramida (format 27x14x5cm) si mortar de ciment. Nu exista elemente din beton armat. Planseele (in prezent grav deteriorate) erau realizate integral din lemn. Se observa in subsol, in incaperea S05, urmele unei bolti aplatizate de caramida, care sprijinea pe zidurile din axele E si F, ce se gasea sub planseul de lemn al parterului. Sustinerea zidariei deasupra golurilor este realizata de buiandrugii boltiti din caramida. Fundatiile sunt continue, realizate integral din caramida si coboara pe adancimea de 1 m sub cota de calcare din subsol.

Terenul pe care este construit monumentul este in proprietatea privată a Municipiului Calarasi, inscris in Cartea Funciara nr. 27785, numar cadastral 27785. Cladirea nu a mai fost restaurata. Degradările timpului si interventia umana raufacatoare se observă la întreg obiectivul şi se impun lucrări de salvare si conservare a urmelor ramase.

Soluţia minimală de intervenţie:

– sprijinirea provizorie a peretilor structurii (obligatoriu inainte de inceperea oricaror lucrari la acest obiectiv); sprijinirea se va face pe baza unui proiect special insusit si vizat de expertul tehnic; cu ocazia operatiunilor de sprijinire provizorie vor fi indepartate succesiv, dintr-o nacela suspendata de bratul unei automacarale, toate grinzile de lemn ale planseelor;

– vor fi indepartate zonele de pereti de zidarie care prezinta instabilitate evidenta; grinzile de lemn vor fi taiate cu fierestraul mecanic la fata peretilor si nu vor fi smulse din pereti prin tragere sau rotire in plan vertical;

– consolidarea terenului de fundare prin injectarea  unei suspensii de apă si ciment prin procedeul “jet grouding” , pe o adâncime de 5.00m sub fundaţii, conform precizărilor din studiul geotehnic;

– executarea unui radier de 30cm grosime pe toata suprafata constructiei, datorita slabei capacitatii portante a terenelui si incadrandarea in categoria terenurilor dificile de fundare (pamanturi sensibile la umezire din grupa A); radierul se va executa pe ploturi de 1.00m sub toate zidurile constructiei; datorita diferentei de cota, se va executa o subzidere a peretilor exteriori pana se ajunge la aceasi cota cu a fundatiei peretilor interiori;

– consolidarea pereţilor din zidărie, la toate nivelurile, cu stâlpi lamelari şi centuri din beton armat înglobate în zidărie;

– planşeele existente se înlocuiesc cu planşee din beton armat;

– zonele de zidărie dislocate se reţes utilizând cărămizi cu acelaşi format;

– toate zidăriile existente se vor curăţa în rosturi de mortarul şi cărămizile afectate de intemperii şi se vor injecta în masă cu lapte de ciment;

– umplerea cu beton a canalelor cosurilor de fum dezafectate si a celor care nu  sunt utilizate pentru instalatii de climatizare din interior,aceasta operatiune va fi precedata de curatirea canalelor de fum si de etansarea golurilor de vizitare;

– desfacerea aticului perimetral in pod(mansarda) pana la planseul de peste etaj 1 si refacerea acestuia, dupa executarea planseului de beton armat peste etaj , cu zidarie de format mic pentru refacerea fidele a cornisei ornamentale originale.

Soluţia maximală de intervenţie:

La intervenţiile mai sus prezentate se adaugă următoarele:

– cămăşuirea pereţilor cu mortar pe bază de var armată cu plase de polipropilenă de tip Tensar;

– îndesirea elementelor lamelare verticale şi mărirea dimensiunilor secţionale ale acestora

Proiectul are ca scop, in afara restaurarii si consolidarii, punerea in valoare a monumentului. Astfel, toate lucrările ce se vor întreprinde in acest sens, trebuie sa aibă in vedere un aspect foarte important, anume faptul ca  monumentul nu poate trai fara cadrul in care a fost conceptul initial.

Prin implementarea proiectului „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Posta Veche din municipiul Calarasi” se va promova potentialul turistic cultural al zonei legat de monumentul istoric, de istoria acestor locuri.

Scopul proiectului este de a promova un program de revitalizare si valorificare a potenţialului cultural regional. Astfel se va promova potenţialul turistic al zonei.

Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivului general al prioritatii de investitii, si vizeaza conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din municipiul Calarasi in vederea stimularii dezvoltarii economice locale durabile.

Pentru realizarea obiectivului general, proiectul isi stabileste obiective specifice,clare, cuantificabile si relevante pentru obiectivul general, dupa cum urmeaza:

Obiectiv specific 1: Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric Posta Veche din municipiul Calarasi, in vederea introducerii acestuia in circuitul turistic local si regional, pastrand, protejand si valorificand identitatea culturala locala;

Obiectiv specific 2: Creşterea potentialului turistic prin cresterea numarului de vizitatori la nivel local si  prin  dezvoltarea unor activităţi de informare a participanţilor, promovare media şi  angrenarea factorilor decizionali de la nivel local;

Obiectiv specific 3: Atragerea de vizitatori prin organizarea la nivel local a cel putin un  eveniment cultural,în vederea extinderii turismului cultural si de patrimoniu local;

Obiectiv specific 4: Valorificare eficienta a patrimoniului cultural local prin marirea cu 1 a numarului cladirilor de patrimoniu reabilitate din mediul urban calarasean.

Valoarea totala a proiectului este de 11.552.163,47 lei cu TVA din care contributia proprie de 2 % din valorea eligibila a proiectului este in valoare de 231.043,27 lei.

De asemenea, toate cheltuielile neeligibile si neprevazute ce pot aparea pe perioada de implemnetare a proiectului vor fi suportate din bugetul local, astfel incat atingerea obiectivelor propuse prin proiect si pentru care s-a primit finantarea sa fie indeplinite.

Recuperarea cheltuielilor se va face pe sistemul de rambursare  al instrumentelor structurale prin cererile de rambursare, in aceste conditii fiind necesar asigurarea de catre Primaria Municipiului Calarasi a fluxului de numerar derularii platilor pe contractele incheiate pe proiect.

 

 Directia economica,

Nae Valentina

 

Director executiv DPDL,                                              Director executiv adj. DPDL,

      Luminita Trifu                                                            Daniela GRADEA

 

Director D.J.A.L.,                                                          Aparat permanent CL,

Papazi Nelu                                                                           Zane Diana       

                                               

 

Primăria Municipiului Călărași

Nr.13966/07.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea  proiectului cu titlul ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POSTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CALARASI” in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie și a cheltuielilor legate de acesta, cu finantare din Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritară 5 :„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”

Prioritatea de investiții 5.1.: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea

patrimoniului natural şi cultural”

Operatiunea/Obiectiv specific 5.1:” Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea,

protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale

Nr. apel : POR /2016/5/5.1

Având in vedere:

– prevederile Ghidului general POR si Ghidului specific pentru prioritatea de investitii POR/2016/5/5.1

-scrisoarea pentru demararea etapei contractuale de la ADR Sud Muntenia nr. 2391/29.03.2017 inregistrata la Primaria Municipiului Calarasi cu nr. 12524/29.03.2017 ;

– prevederile art.36, alin. 4, lit.,,d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată;

– prevederile Legii  nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Supunem atentiei dumneavoastra aprobarea  proiectului ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POSTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CALARASI” in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie și a cheltuielilor legate acesta cu finantare din Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 5:„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1.: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Operatiunea/Obiectiv specific 5.1:” Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale, Nr. apel : POR /2016/5/5.1.

Necesitatea aprobarii in regim de urgenta a prezentului proiect de hotarare deriva din termenul limita de depunere a documentelor necesare in etapa de precontractare  in scopul valorificarii avantajului pentru UAT Municipiul Calarasi de a accesa finatarea in prima etapa de evaluare (conform Ghidului Solicitantului). 

Clădirea a fost construită în timpul domniei  regelui Carol I.  Clădirea a funcționat ca poștă până în anul 1950, când a devenit Tribunal, apoi Casa Căsătoriilor. 

Dupa 1989 a functionat ca sediu al unor firme private, ca sediu al unor partide politice, ca locuinta sociala, fiind ulterior abandonata (1997), moment din care a inceput sa se degradeze. Cu toate acestea, pentru locuitorii orasului Calarasi, a fost recunoscuta in continuare – si este numita chiar si astazi – dupa functiunea pe care a avut-o la origine.  Se numara printre putinele cladiri de posta construite in Romania, inainte de 1900 si ramase in picioare pana in zilele noastre. In prezent, este inscrisa in Lista Monumentelor Istorice, in grupa valorica B. Face parte din UTR1 conform PUG Calarasi si din ZC3 (zona de protectie a monumentelor) conform PUZ din septembrie 2009.

In ultimii ani au existat atat initiative de restaurare in vederea reutilizarii edificiului, cat si initiative de demolare.  Parcela actuala a Postei Vechi are o suprafata de 482 mp si o forma dreptunghiulara, apropiata de patrat, fiind doar un fragment din parcela initiala.

Cladirea prezinta dimensiuni mici in plan (incadrandu-se in intregime intr-un dreptunghi de cca. 15x17m). In schimb, se dezvolta mult pe verticala si desi are numai doua niveluri, inaltimea la cornisa este de 9,80m.

Structura Postei Vechi este realizata din ziduri groase (55 – 65 cm) din caramida (format 27x14x5cm) si mortar de ciment. Nu exista elemente din beton armat. Planseele (in prezent grav deteriorate) erau realizate integral din lemn. Se observa in subsol, in incaperea S05, urmele unei bolti aplatizate de caramida, care sprijinea pe zidurile din axele E si F, ce se gasea sub planseul de lemn al parterului. Sustinerea zidariei deasupra golurilor este realizata de buiandrugii boltiti din caramida. Fundatiile sunt continue, realizate integral din caramida si coboara pe adancimea de 1 m sub cota de calcare din subsol.

Terenul pe care este construit monumentul este in proprietatea privată a Municipiului Calarasi, inscris in Cartea Funciara nr. 27785, numar cadastral 27785. Cladirea nu a mai fost restaurata. Degradările timpului si interventia umana raufacatoare se observă la întreg obiectivul şi se impun lucrări de salvare si conservare a urmelor ramase.

Soluţia minimală de intervenţie:

– sprijinirea provizorie a peretilor structurii (obligatoriu inainte de inceperea oricaror lucrari la acest obiectiv); sprijinirea se va face pe baza unui proiect special insusit si vizat de expertul tehnic; cu ocazia operatiunilor de sprijinire provizorie vor fi indepartate succesiv, dintr-o nacela suspendata de bratul unei automacarale, toate grinzile de lemn ale planseelor;

– vor fi indepartate zonele de pereti de zidarie care prezinta instabilitate evidenta; grinzile de lemn vor fi taiate cu fierestraul mecanic la fata peretilor si nu vor fi smulse din pereti prin tragere sau rotire in plan vertical;

– consolidarea terenului de fundare prin injectarea  unei suspensii de apă si ciment prin procedeul “jet grouding” , pe o adâncime de 5.00m sub fundaţii, conform precizărilor din studiul geotehnic;

– executarea unui radier de 30cm grosime pe toata suprafata constructiei, datorita slabei capacitatii portante a terenelui si incadrandarea in categoria terenurilor dificile de fundare (pamanturi sensibile la umezire din grupa A); radierul se va executa pe ploturi de 1.00m sub toate zidurile constructiei; datorita diferentei de cota, se va executa o subzidere a peretilor exteriori pana se ajunge la aceasi cota cu a fundatiei peretilor interiori;

– consolidarea pereţilor din zidărie, la toate nivelurile, cu stâlpi lamelari şi centuri din beton armat înglobate în zidărie;

– planşeele existente se înlocuiesc cu planşee din beton armat;

– zonele de zidărie dislocate se reţes utilizând cărămizi cu acelaşi format;

– toate zidăriile existente se vor curăţa în rosturi de mortarul şi cărămizile afectate de intemperii şi se vor injecta în masă cu lapte de ciment;

– umplerea cu beton a canalelor cosurilor de fum dezafectate si a celor care nu  sunt utilizate pentru instalatii de climatizare din interior,aceasta operatiune va fi precedata de curatirea canalelor de fum si de etansarea golurilor de vizitare;

– desfacerea aticului perimetral in pod(mansarda) pana la planseul de peste etaj 1 si refacerea acestuia, dupa executarea planseului de beton armat peste etaj , cu zidarie de format mic pentru refacerea fidele a cornisei ornamentale originale.

Soluţia maximală de intervenţie:

La intervenţiile mai sus prezentate se adaugă următoarele:

– cămăşuirea pereţilor cu mortar pe bază de var armată cu plase de polipropilenă de tip Tensar

– îndesirea elementelor lamelare verticale şi mărirea dimensiunilor secţionale ale acestora

Proiectul are ca scop, in afara restaurarii si consolidarii, punerea in valoare a monumentului. Astfel, toate lucrările ce se vor întreprinde in acest sens, trebuie sa aibă in vedere un aspect foarte important, anume faptul ca  monumentul nu poate trai fara cadrul in care a fost conceptul initial.

Prin implementarea proiectului „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Posta Veche din municipiul Calarasi” se va promova potentialul turistic cultural al zonei legat de monumentul istoric, de istoria acestor locuri.

Scopul proiectului este de a promova un program de revitalizare si valorificare a potenţialului cultural regional. Astfel se va promova potenţialul turistic al zonei.

Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivului general al prioritatii de investitii, si vizeaza conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din municipiul Calarasi in vederea stimularii dezvoltarii economice locale durabile.

 Pentru realizarea obiectivului general, proiectul isi stabileste obiective specifice,clare, cuantificabile si relevante pentru obiectivul general, dupa cum urmeaza:

Obiectiv specific 1: Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric Posta Veche din municipiul Calarasi, in vederea introducerii acestuia in circuitul turistic local si regional, pastrand, protejand si valorificand identitatea culturala locala;

Obiectiv specific 2: Creşterea potentialului turistic prin cresterea numarului de vizitatori la nivel local si  prin  dezvoltarea unor activităţi de informare a participanţilor, promovare media şi  angrenarea factorilor decizionali de la nivel local;

Obiectiv specific 3: Atragerea de vizitatori prin organizarea la nivel local a cel putin un  eveniment cultural,în vederea extinderii turismului cultural si de patrimoniu local;

Obiectiv specific 4: Valorificare eficienta a patrimoniului cultural local prin marirea cu 1 a numarului cladirilor de patrimoniu reabilitate din mediul urban calarasean.

Valoarea totala a proiectului este de 11.552.163,47 lei cu TVA din care contributia proprie de 2 % din valorea eligibila a proiectului este in valoare de 231.043,27 lei.

De asemenea, toate cheltuielile neeligibile si neprevazute ce pot aparea pe perioada de implemnetare a proiectului vor fi suportate din bugetul local, astfel incat atingerea obiectivelor propuse prin proiect si pentru care s-a primit finantarea sa fie indeplinite.

Recuperarea cheltuielilor se va face pe sistemul de rambursare  al instrumentelor structurale prin cererile de rambursare, in aceste conditii fiind necesar asigurarea de catre Primaria Municipiului Calarasi a fluxului de numerar derularii platilor pe contractele incheiate pe proiect.

 

PRIMAR,

Daniel Ștefan Drăgulin

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metodologie   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Primăria Municipiului …